Algemene voorwaarden

tMet de consument wordt de natuurlijk persoon bedoelt die niet handelt voor doeleinden die verband houden met zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit;

Algemene voorwaarden
Dierdonklaan 47
5709 MG Helmond
erikverhagen.com
KvK Eindhoven: 68212577
BTW: NL857346350B01

Algemene voorwaarden voor het leveren van diensten door Boom Consult en erikverhagen.com
Opgemaakt juni 2018

Artikel 1. Definities; begrippen in deze algemene voorwaarden
Boom Consult, ook erikverhagen.com, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel Eindhoven onder nummer 68212577 levert diensten op het gebied van consultancy, workshops, trainingen, social media en websites.
Boom Consult verricht haar diensten in sommige gevallen (mede) met behulp van door haar ingeschakelde derden. Boom Consult kan te allen tijde de samenstelling van een team wijzigen, indien zij meent dat dit voor een goede uitvoering of continuïteit van haar dienstverlening noodzakelijk is.

De consument is, tenzij uitdrukkelijk andere schriftelijke afspraken met Boom Consult zijn gemaakt, degene die gehouden is tot betaling van de overeengekomen prijs voor de dienstverlening door Boom Consult.

Artikel 2. Toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, opdrachten, werkzaamheden verricht door en overeenkomsten met Boom Consult.

Artikel 3. Opdrachtverlening
De consument heeft het recht om binnen 14 dagen na aankoop van een product (online training, 1-op-1 trajecten, retreats, workshops, events et cetera) te annuleren. Eventuele betalingen worden dan terug gestort. Na 14 dagen is de klant verplicht het volledige bedrag te betalen.

Artikel 4. Inspanningsverplichting
Facturering in delen kan slechts in enkele gevallen plaatsvinden en alleen na bevestiging door Boom Consult. Indien de deelbetalingen niet tijdig plaatsvinden is Boom Consult gerechtigd om een wettelijke rente van 15% te heffen over het gedeelte dat te laat betaald is.

Artikel 5. Duur en afsluiting van de opdracht
De duur van de opdracht hangt af van de soort dienstverlening en wordt zoveel mogelijk tevoren overeengekomen in de opdrachtbevestiging. In de opdrachtbevestiging wordt indien mogelijk een inschatting van de duur van de opdracht en van het aantal te houden sessies gegeven.

Artikel 6. Aansprakelijkheid
Boom Consult en haar medewerkers en partners zijn nimmer aansprakelijk voor enige (directe dan wel indirecte) schade welke aan opdrachtgever en/of aan de cliënt is ontstaan door en/of tijdens het gebruik van door en/of namens Boom Consult geleverde zaken en/of diensten.
Daarnaast is Boom Consult nimmer aansprakelijk voor de kwaliteit of uitkomst van de door haar geleverde diensten; op Boom Consult rust terzake ook slechts een inspanningsverbintenis. (zie tevens artikel 5)

Binnen de Boom Academie (onderdeel van Boom Consult) worden mooie, praktische online trainingen gegeven. Boom Consult geeft ze niet allemaal zelf maar heeft de juiste professional bij de juiste training.

 

Artikel 7. Nederlands recht

Op overeenkomsten tussen Boom Consult en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

 

 

Torenallee 20 4.009
5617 BC Eindhoven

T. 040 - 24 05 655
E. support@erikverhagen.com

K.v.K. nummer: 68212577
IBAN NL13KNAB0723192774
BIC: KNABNL2H

 

Torenallee 20 4.009
5617 BC Eindhoven

T. 040 - 24 05 655
E. support@erikverhagen.com

K.v.K. nummer: 68212577
IBAN NL13KNAB0723192774
BIC: KNABNL2H